Pobl Ifanc 11-18 oed

DIGWYDDIAD POBL IFANC : 30ain Mawrth 2019

Croeso i unrhyw un gystadlu sydd rhwng 11-18 oed. Does dim rhaid i chi fyw’n lleol a gallwch gystadlu naill ai yn Gymraeg neu yn Saesneg.

Cystadlaethau

Mae dewis eang o gystadlaethau cerdd, drama, dawns a chanu ar gyfer unigolion a grwpiau.

Gwobrau ariannol!

 • 15-18 oed: gwobr 1af: £25; 2il wobr: £15; 3ydd wobr: £10
 • 11-14 oed: gwobr 1af: £15; 2il wobr: £10; 3ydd wobr: £5
 • gwobrau ychwanegol arbennig o £25 yr un ar gyfer i fyny at y 3 perfformiad gorau (gw. Nodiadau isod)

Dyddiadau a lleoliadau

 • Dyddiadau cau pob cystadleuaeth: Dydd Gwener 15ed Mawrth 2019.
 • Rhagbrofion (os fydd mwy na 3 cystaleuydd) yn y ystod y bore, Mawrth 30ain yn Ysgol Brenin Harri VIII.
 • Cystadlaethau terfynol ar y llwyfan: o 2.15 y prynhawn ymlaen, Dydd Sadwrn Mawrth 30ain 2019

Cystadlaethau newydd eu hychwanegu!

 • Stori a Meim: gellwch gynnwys i fyny at 5 aelod mewn grŵp, gan gynnwys yr adroddwr. Rhoddir pwnc y stori a braslun o’r adroddiad i chi 5 munud cyn y gystadlaeuaeth. Fydd pawb yn meimio’r stori heb siarad, ar wahân i’r adroddwr. Mae 3 munud gennych ar y llwyfan.
 • Dweud Stori: Cystadleuaeth agored i unigolion o bob oed i gyflwyno ‘Y Stori tu ôl i’r Llun’. Dylai’r stori ddod o’r frest, heb fod yn hwy na 5 munud o hyd. Ni ddylid cyflwyno sgript ymlaen llaw, ond mae angen i chi anfon copi electronig o’ch llun erbyn 15ed Mawrth at colinbeynon@hotmail.co.uk
 • Cyfansoddiad cerddorol: Cyfansoddwch ddarn o gerddoriaeth i barhau dim mwy na 5 munud, ar gyfer unrhyw gyfuniad o offerynnau, i’w chyflwyno cyn 15ed Mawrth i Colin Beynon fel cerddoriaeth ddalen a fersiwn wedi ei recordio.

Cymhwyster

Mae’r oedrannau yn cyfeirio at oedrannau’r cystadleuwyr ar 1 Medi 2018

Lleoliad

Ysgol Brenin Harri’r VIII, Hen Ffordd Henffordd, Y Fenni, NP7 6EP

Rheolau

 • Gall y cystadleuwyr ddewis eu darnau eu hunain, cyn belled ag y byddent o fewn 4 munud o hyd (onibai am eithriadau a ddisgrifir yn y ffurflen gais)
 • Rhaid i’r deunyddiau a ddefnyddir, gan gynnwys caneuon a thestunau llefaru/drama, fod yn addas i bob oedran.
 • Am resymau diogelwch a gofod, rydym wedi gosod uchafswm i nifer y dawnswyr yn y cystadlaethau dawnsio disgo.

Cystadlaethau cerddorol

 • Rhaid i gystadleuwyr ddod â 2 gopi o’r gerddoriaeth gyda nhw, a rhaid i un, o leiaf, fod yn gopi gwreiddiol. Mae un ar eu cyfer eu hunain a’r llall ar gyfer y beirniad, a rhaid i hwnnw gynnwys enw’r cystadleuydd a rhif y gystadleuaeth. Byddwn yn dinistrio’r copi wedyn, i gydymffurfio â’r Ddeddf Hawlfraint.
 • Bydd cystadleuwyr sydd heb gyflwyno cerddoriaeth yn cael eu gwahardd rhag cystadlu.
 • Gall arweinwyr yn y cystadlaethau i grwpiau fod yn oedolion neu’n bobl ifanc.

Cystadlaethau drama a llefaru

Mae angen i gystadleuwyr llefaru neu ymgom ddod â chopi o’r darn gyda nhw ar gyfer y beirniad.

Y gystadleuaeth gyfansoddi

Rhaid i bob cyfansoddiad gael ei gyflwyno ynghyd â datganiad wedi ei lofnodi sy’n cadarnhau mai gwaith y cystadleuydd yn unig yw’r darn, ac nad yw wedi cael ei gyflwyno o’r blaen i unrhyw eisteddfod, gystadleuaeth neu ŵyl arall. (gweler nodyn 5 isod)

Rhaid i bob cais gynnwys gopi ddalen a recordiad o’r cyfansoddiad, a chyrraedd Colin Beynon (gweler isod) dim hwyrach na Dydd Gwener 15ed Mawrth 2019

Sut i gystadlu

Cwblhewch y ffurflen gais, sy’n cynnwys y rhestr o gystadlaethau , a’i chyflwyno ar-lein.
Os hoffech chi gopi caled o’r cais, cysylltwch â Colin Beynon: colinbeynon@hotmail.co.uk

Rhagor o wybodaeth

Os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch, cysylltwch â Colin Beynon ar 07719491804 neu ebostiwch: colinbeynon@hotmail.co.uk

Nodiadau

 1. Mae pob cystadleuydd sy’n cyrraedd y rownd derfynol yn derbyn beirniadaeth ysgrifenedig a gwobr ariannol.
 2. Hefyd, mae i fyny at 3 o’r perfformiadau gorau yn derbyn gwobr ariannol ychwanegol o £25, sy’n gysylltiedig â gwahoddiad i berfformio yn Eglwys Methodistiaid, Stryd Y Castell, Y Fenni, NP7 56EH ar Ddydd Sadwrn 16eg Mehefin 2018. Cyflwynir y gwobrau ar y noson honno. Dylai perfformwyr sydd wedi cael eu gwahodd i’r Cyngerdd Mawreddog ar Fehefin 16eg 2018, gadarnhau eu presenoldeb.
 3. Croeso i ymwelwyr ddod i wylio’r cystadlu, am dâl ar y drws o £3.00 i oedolion ac am ddim i blant a phobl ifanc hyd at 18 oed.
 4. Byddwn yn cymryd ffotograffau ac yn eu defnyddio i hybu’r eisteddfod.
 5. Mae’n bosibl y byddwn yn gofyn i chi berfformio’ch cyfansoddiad neu chwarae CD ohono, ond mae hyn yn dibynnu ar yr amser sydd ar gael, felly yn anffodus allwn ni ddim addo hyn.

*************************************************************************************************************

CYSTADLEUTHAU CELF, LLENYDDIAETH A FFOTOGRAFFIAETH CYNGOR DREF Y FENNI 2019

Thema i bob cystadleuaeth: Bwrlwm 

Rhaid i bob ymgais gael enw’r disgybl, blwyddyn ysgol ac enw’r ysgol ar gefn yr ymgais a’i throsglwyddo i The One Stop Shop, Market Hall, Cross St, Abergavenny NP7 5HD.

Ni dderbyniwyd unrhyw ymgais heb y manylion hyn

Dyddiad cau bob ymgais: Dydd Mawrth, Mawrth 12ed 2019

Cyflwynir y wobrau yn ystod y cystadleuthau llwyfan yn y bore Dydd Sadwrn, Mawrth 30ain 2019

Cymraeg Iaith Cyntaf – Welsh First Language

Barddoniaeth 

Blwyddyn 7 -9 –      Hyd at 20 llinell / Up to 20 lines
Blwyddyn 10 -11 –      Hyd at 20 llinell  / Up to 20 lines
Blwyddyn 12 -13 –      Hyd at 20 llinell  / Up to 20 lines

 

Stori – Iaith Cyntaf

Blwyddyn 7 -9 –      Hyd at 300 o eiriau /Up to 150 words
Blwyddyn 10 -11 –      Hyd at 400 o eiriau /Up to 200 words
Blwyddyn 12 -13 –      Hyd at 500 o eiriau /Up to 250 words

 

Cymraeg Ail Iaith 

Barddoniaeth 

Blwyddyn 7 -9 –      Hyd at 20 llinell / Up to 20 lines
Blwyddyn 10 -11 –      Hyd at 20 llinell  / Up to 20 lines
Blwyddyn 12 -13 –      Hyd at 20 llinell  / Up to 20 lines

Stori Ail Iaith

Blwyddyn 7 -9 -hyd at 300 gair / up to 300 words
Blwyddyn 10 -11 – hyd at 400 gair / up to 400 words
Blwyddyn 12 -13 – hyd at 500 gair / up to 500 words

 

Cystadleuthau Saesneg – English Medium Competitions

Poetry English Language only

Years 7-9

Years 10-11    All – up to 20 lines

Years 12-13

 

 Story-English Language only

Years 7-9       – up to 300 words

Years 10-11   – up to 400 words

Years 12 -13  – up to 500 words

 

Celf – Arlunio (unrhyw ddeunydd)

Thema “Bwrlwm” 

2D – dim mwy na 760mm x560mm

Blwyddyn 7-9

Blwyddyn 10-11

Blwyddyn 12-13

Modelau

3D Dim mwy na 750mmx750mx750m

Deffiniad 3D (rhywbeth â ellir ei weld o unrhyw gyfeiriad ac yn gallu dal ei hun)

Ddylai ddim pwyso mwy na 10kg.

Blwyddyn 7-9

Blwyddyn 10-11

Blwyddyn 12-13

 

Ffotograffiaeth

Yr un thema, sef Bwrlwm: Maint 7˝x 5˝ neu 8˝ x 6˝. All fod yn lun lliw neu du a gwyn OND rhaid i bob ymgais fod heb ffrâm neu gyrion.

Blwyddyn 7-9

Blwyddyn 10-11

Blwyddyn 12-13