Pobl Ifanc 11-18 oed

Y flwyddyn nesaf fe fydd Eisteddfod y Plant a Chystadleuaeth Llenyddiaeth yr Oedolion yn ôl. 2023.

Croeso i unrhyw un gystadlu sydd rhwng 11-18 oed. Does dim rhaid i chi fyw’n lleol a gallwch gystadlu naill ai yn Gymraeg neu yn Saesneg.

Cystadlaethau

Mae dewis eang o gystadlaethau cerdd, drama, dawns a chanu ar gyfer unigolion a grwpiau.

Gwobrau ariannol i gysdtaleuydd y llwyfan!

 • 15-18 oed: gwobr 1af: £20; 2il wobr: £15; 3ydd wobr: £10
 • 11-14 oed: gwobr 1af: £15; 2il wobr: £10; 3ydd wobr: £5
 • gwobrau ychwanegol arbennig o £25 yr un ar gyfer i fyny at y 3 perfformiad gorau (gw. Nodiadau isod)

Dyddiadau a lleoliadau

 • Dyddiadau cau pob cystadleuaeth: Dydd Mawrth 10ed Mawrth 2020.
 • Rhagbrofion (os fydd mwy na 3 cystaleuydd) yn y ystod y bore, Mawrth 30ain yn Ysgol Brenin Harri VIII.
 • Cystadlaethau terfynol ar y llwyfan: o 2.15 y prynhawn ymlaen, Dydd Sadwrn Mawrth 21ain 2020

Cyfansoddiad cerddorol: Cyfansoddwch ddarn o gerddoriaeth i barhau dim mwy na 5 munud, ar gyfer unrhyw gyfuniad o offerynnau, i’w chyflwyno cyn 9ed Mawrth i Rosemary Williams fel cerddoriaeth ddalen a fersiwn wedi ei recordio.

Cymhwyster

Mae’r oedrannau yn cyfeirio at oedrannau’r cystadleuwyr ar 1 Medi 2019

Lleoliad

Ysgol Brenin Harri’r VIII, Hen Ffordd Henffordd, Y Fenni, NP7 6EP

Rheolau

 • Gall y cystadleuwyr ddewis eu darnau eu hunain, cyn belled ag y byddent o fewn 4 munud o hyd (onibai am eithriadau a ddisgrifir yn y ffurflen gais)
 • Rhaid i’r deunyddiau a ddefnyddir, gan gynnwys caneuon a thestunau llefaru/drama, fod yn addas i bob oedran.
 • Am resymau diogelwch a gofod, rydym wedi gosod uchafswm i nifer y dawnswyr yn y cystadlaethau dawnsio disgo.

Cystadlaethau cerddorol

 • Rhaid i gystadleuwyr ddod â 2 gopi o’r gerddoriaeth gyda nhw, a rhaid i un, o leiaf, fod yn gopi gwreiddiol. Mae un ar eu cyfer eu hunain a’r llall ar gyfer y beirniad, a rhaid i hwnnw gynnwys enw’r cystadleuydd a rhif y gystadleuaeth. Byddwn yn dinistrio’r copi wedyn, i gydymffurfio â’r Ddeddf Hawlfraint.
 • Bydd cystadleuwyr sydd heb gyflwyno cerddoriaeth yn cael eu gwahardd rhag cystadlu.
 • Gall arweinwyr yn y cystadlaethau i grwpiau fod yn oedolion neu’n bobl ifanc.

Cystadlaethau drama a llefaru

Mae angen i gystadleuwyr llefaru neu ymgom ddod â chopi o’r darn gyda nhw ar gyfer y beirniad.

Y gystadleuaeth gyfansoddi

Rhaid i bob cyfansoddiad gael ei gyflwyno ynghyd â datganiad wedi ei lofnodi sy’n cadarnhau mai gwaith y cystadleuydd yn unig yw’r darn, ac nad yw wedi cael ei gyflwyno o’r blaen i unrhyw eisteddfod, gystadleuaeth neu ŵyl arall. (gweler nodyn 5 isod)

Rhaid i bob cais gynnwys gopi ddalen a recordiad o’r cyfansoddiad, a chyrraedd Rosemary Williams (gweler isod) dim hwyrach na Dydd Mawrth 10ed Mawrth 2020

Sut i gystadlu

Cwblhewch y ffurflen gais, sy’n cynnwys y rhestr o gystadlaethau , a’i chyflwyno ar-lein.
Os hoffech chi gopi caled o’r cais, cysylltwch â Rosemary Williams: davidwilliams177@btinternet.com

Rhagor o wybodaeth

Os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch, cysylltwch â Rosemary Williams ar 07929 609689 neu ebostiwch: davidwilliams177@btinternet.com

 1. Mae pob cystadleuydd sy’n cyrraedd y rownd derfynol yn derbyn beirniadaeth ysgrifenedig a gwobr ariannol.
 2. Hefyd, mae i fyny at 3 o’r perfformiadau gorau yn derbyn gwobr ariannol ychwanegol o £25, sy’n gysylltiedig â gwahoddiad i berfformio yn Eglwys Methodistiaid, Stryd Y Castell, Y Fenni, NP7 56EH ar Ddydd Sadwrn 13eg Mehefin 2020. Cyflwynir y gwobrau ar y noson honno. Dylai perfformwyr sydd wedi cael eu gwahodd i’r Cyngerdd Mawreddog ar Fehefin 13eg 2020 gadarnhau eu presenoldeb.
 3. Croeso i ymwelwyr ddod i wylio’r cystadlu, am dâl ar y drws o £3.00 i oedolion ac am ddim i blant a phobl ifanc hyd at 18 oed.
 4. Byddwn yn cymryd ffotograffau ac yn eu defnyddio i hybu’r eisteddfod.
 5. Mae’n bosibl y byddwn yn gofyn i chi berfformio’ch cyfansoddiad neu chwarae CD ohono, ond mae hyn yn dibynnu ar yr amser sydd ar gael, felly yn anffodus allwn ni ddim addo hyn.

*************************************************************************************************************

CYSTADLEUTHAU CELF, LLENYDDIAETH A FFOTOGRAFFIAETH CYNGOR DREF Y FENNI 2019

Thema i bob cystadleuaeth:

Môr a Mynydd (Sea and Mountains) 

Rhaid i bob ymgais gael enw’r disgybl, blwyddyn ysgol ac enw’r ysgol ar gefn yr ymgais a’i throsglwyddo i’r Degwm, (The Tithe Barn) Monk Street, Abergavenny, NP7 5ND

Ni dderbyniwyd unrhyw ymgais heb y manylion hyn

Dyddiad cau bob ymgais: Dydd Mawrth, Mawrth 9ed 2020

Cyflwynir y wobrau yn ystod y cystadlaethau llwyfan yn y bore Dydd Sadwrn, Mawrth 21ain 2020

A.N. Fydd y wobrau ariannol yn union fel y gwobrau i blant 5 – 11 oed

Cymraeg Iaith Cyntaf – Welsh First Language

Barddoniaeth 

Blwyddyn 7 -9 –      Hyd at 20 llinell / Up to 20 lines
Blwyddyn 10 -11 –      Hyd at 20 llinell  / Up to 20 lines
Blwyddyn 12 -13 –      Hyd at 20 llinell  / Up to 20 lines

 

Stori – Iaith Cyntaf

Blwyddyn 7 -9 –      Hyd at 300 o eiriau /Up to 150 words
Blwyddyn 10 -11 –      Hyd at 400 o eiriau /Up to 200 words
Blwyddyn 12 -13 –      Hyd at 500 o eiriau /Up to 250 words

 

Cymraeg Ail Iaith 

Barddoniaeth 

Blwyddyn 7 -9 –      Hyd at 20 llinell / Up to 20 lines
Blwyddyn 10 -11 –      Hyd at 20 llinell  / Up to 20 lines
Blwyddyn 12 -13 –      Hyd at 20 llinell  / Up to 20 lines

Stori Ail Iaith

Blwyddyn 7 -9 -hyd at 300 gair / up to 300 words
Blwyddyn 10 -11 – hyd at 400 gair / up to 400 words
Blwyddyn 12 -13 – hyd at 500 gair / up to 500 words

 

Cystadleuthau Saesneg – English Medium Competitions

Poetry English Language only

Years 7-9

Years 10-11    All – up to 20 lines

Years 12-13

 

 Story-English Language only

Years 7-9       – up to 300 words

Years 10-11   – up to 400 words

Years 12 -13  – up to 500 words

 

Celf – Arlunio (unrhyw ddeunydd)

Thema “Môr a Mynydd” (Sea and Mountains) 

2D – dim mwy na 760mm x560mm

Blwyddyn 7-9

Blwyddyn 10-11

Blwyddyn 12-13

Modelau

3D Dim mwy na 750mmx750mx750m

Deffiniad 3D (rhywbeth â ellir ei weld o unrhyw gyfeiriad ac yn gallu dal ei hun)

Ddylai ddim pwyso mwy na 10kg.

Blwyddyn 7-9

Blwyddyn 10-11

Blwyddyn 12-13

 

Ffotograffiaeth

Yr un thema, sef Bwrlwm: Maint 7˝x 5˝ neu 8˝ x 6˝. All fod yn lun lliw neu du a gwyn OND rhaid i bob ymgais fod heb ffrâm neu gyrion.

Blwyddyn 7-9

Blwyddyn 10-11

Blwyddyn 12-13