Cystadleuaeth Oedolion – Lleisiol ac Offerynnol

Bydd Eisteddfod Llwyfan a Llenyddiaeth ar Fehefin 24ain 2023.

Manylion i ddilyn


Dyddiadau ac amseroedd

Dyddiad cau: 16 Mehefin 2023
Cynhelir rhagbrofion (os oes mwy na 3 chais) ar ddiwrnod yr eisteddfod o 10.00 y bore ymlaen
Cystadlaethau terfynol ar y llwyfan: 7 o’r gloch, Dydd Sadwrn 24ain Mehefin 2023

Lleoliadau

Rhagbrofion: Capel y Methodistiaid, Stryd y Castell, Y Fenni, NP7 5EH
Cystadlaethau terfynol: Capel y Methodistiaid, Stryd y Castell, Y Fenni, NP7 5EH

Cystadleuthau

1 Unawd 15 – 18 oed
2 Unawd agored 19 – 25 oed
3 Her Unawd
4 Unawd Gymraeg — Agored (cyfansoddwr Cymreig yn angenrheidiol)
5 Unawd o Sioe Gerdd — Agored
6 ”Ensemble” hyd at 8 (lleisiol neu offerynnol)
7 Unawd canu emyn – Agored
8 Alaw Werin (digyfeiliant) – Agored
9 Unawd offerynnol (yn cynnwys piano) 15 – 18 oed
10 Unawd offerynnol (yn cynnwys piano) 19+ oed
11 Llefaru unigol – Agored (heb fod dros)
12 Côr heb fod dros 50 aelod

Gwobrau

Am yr Her Unawd, a noddir gan Glwb Rotari’r Fenni.

Rheolau

  • Gall y cystadleuwyr ddewis eu darnau eu hunain, i fyny at 10 munud o hyd. Bydd y beirniaid yn cosbi’r cystadleuwyr os aiff eu perfformiadau dros yr amser hwn.
  • Rhaid i’r cystadleuwyr yrru dau gopi o’u cerddoriaeth, gan gynnwys y cyfeiliant, at Helen Middleton (gweled isod) i gyrraedd dim llai nag 1 wythnos cyn yr eisteddfod (Mehefin 14ain 2023). Rhaid i un copi o’r gerddoriaeth fod yn gopi gwreiddiol.
  • Y Côr Buddugol i dderbyn, cwpan a gwobr ariannol – dim rhagbrawf
  • Rhowch eich enw a rhif y gystadleuaeth ar bob darn o gerddoriaeth. Caiff y copi gwreiddiol ei ddychwelyd atoch chi, a byddwn yn dinistrio unrhyw gopïau, i sicrhau ein bod yn cydymffurfio â’r Ddeddf Hawlfraint.

Sut i gystadlu

Cwblhewch y ffurflen gais ar-lein.

Neu, gellwch gwblhau fersiwn Word o’r 2023 Ffurflen gais i oedolion lleisiol ac offerynnol a’i yrru fel atodiad at h.middleton47@hotmail.co.uk gan yrru eich cerddoriaeth yn y post ar wahân, neu yrru’r cyfan yn y post, at: Mrs H Middleton, 2 Bryn Afal, Y Pandy, Y Fenni, NP7 8DW.

Rhagor o wybodaeth

Os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch, cysylltwch â: Helen Middleton, ar 01873 890388 / 07949 693109 neu h.middleton47@hotmail.co.uk

Nodiadau

Y beirniaid  – heb eu drefnu eto

 

  • Mae pob cystadleuydd yn derbyn beirniadaeth ysgrifenedig
  • Croeso cynnes i ymwelwyr ddod i wrando ar y rhagbrofion, yn ogystal â’r cyngerdd yn Eglwys Methodistiaid, Stryd y Castell gyda’r nos, pan gynhelir y cystadlaethau terfynol.
  • Mae mynediad i’r rhagbrofion am ddim.
  • Byddwn yn cymryd ffotograffau ac yn eu defnyddio i hybu’r eisteddfod.
  • Mynediad i’r Cyngerdd £2 i ymwelwyr a chystadleuwyr.