Cystadleuaeth Oedolion – Lleisiol ac Offerynnol

Yn anffodus, oherwydd Coronafeirws, rhaid canslo Eisteddfod yr Oedolion Y Fenni eleni. Edrychwn ymlaen at Eisteddfod lwyddiannus Yn 2021.


 

Parti Llefaru! – 1af £100; 2ail £50; 3ydd £30

Mae Eisteddfod Y Fenni yn rhoi croeso cynnes i unrhyw un i gystadlu, ble bynnag y maen nhw’n byw. Gellir perfformio trwy gyfrwng y Gymraeg neu’r Saesneg, neu ym mha iaith bynnag yr ysgrifennwyd y gân wreiddiol – ar wahân i’r Gân Gymraeg, wrth gwrs.

Cystadlaethau

Mae chwe chystadleuaeth: Unawd dan 25; Unawd Gymraeg; Cȃn o Sioe Gerdd; Unawd Offerynnol; Cȏr a Her Unawd

Dyddiadau ac amseroedd

Dyddiad cau: 30ain Mai 2020
Cynhelir rhagbrofion (os oes mwy na 3 chais, neu 4 ar gyfer yr Her Unawd) ar ddiwrnod yr eisteddfod o 11.00 y bore ymlaen
Cystadlaethau terfynol ar y llwyfan: o 7 o’r gloch i tua 10.30 yr hwyr, Dydd Sadwrn 13eg Mehefin 2020

Lleoliadau

Rhagbrofion: Capel y Methodistiaid, Stryd y Castell, Y Fenni, NP7 5EH
Cystadlaethau terfynol: Capel y Methodistiaid, Stryd y Castell, Y Fenni, NP7 5EH

Cystadleuthau

40 Unawd lleisiol dan 25 oed
41 Unawd offerynnol (agored – dim oedran arbennig)
42 Parti Llefaru
43 Unawd Cymraeg
44 Cân o sioe gerdd
45 Cȏr – rhwng 8 a 50 llais
46 Her unawd (lleisol: dim yn agored i gystadleuwyr rhif 40)

Gwobrau

Am y rhan fwyaf o’r cystadlaethau: 1af £100; 2il £50; 3ydd £30
Am yr Her Unawd, a noddir gan Glwb Rotari’r Fenni: 1af £250; 2il £125; 3ydd £75; 4ydd £50

Rheolau

  • Gall y cystadleuwyr ddewis eu darnau eu hunain, i fyny at 10 munud o hyd. Bydd y beirniaid yn cosbi’r cystadleuwyr os aiff eu perfformiadau dros yr amser hwn.
  • Rhaid i’r cystadleuwyr yrru dau gopi o’u cerddoriaeth, gan gynnwys y cyfeiliant, at Helen Middleton (gweled isod) i gyrraedd dim llai nag 1 wythnos cyn yr eisteddfod (22 Mehefin 2019). Rhaid i un copi o’r gerddoriaeth fod yn gopi gwreiddiol.
  • Rhowch eich enw a rhif y gystadleuaeth ar bob darn o gerddoriaeth. Caiff y copi gwreiddiol ei ddychwelyd atoch chi, a byddwn yn dinistrio unrhyw gopïau, i sicrhau ein bod yn cydymffurfio â’r Ddeddf Hawlfraint.
  • Ni all cystadleuwyr sy’n cystadlu yn yr Unawd dan 25  gystadlu yn yr Her Unawd.

Sut i gystadlu

Cwblhewch y ffurflen gais ar-lein.

Neu, gellwch gwblhau fersiwn Word o’r2020 03 06 Ffurflen gais i oedolion lleisiol ac offerynnol ffurflen a’i yrru fel atodiad at h.middleton47@hotmail.co.uk gan yrru eich cerddoriaeth yn y post ar wahân, neu yrru’r cyfan yn y post, at: Mrs H Middleton, 2 Bryn Afal, Y Pandy, Y Fenni, NP7 8DW.

Rhagor o wybodaeth

Os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch, cysylltwch â: Helen Middleton, ar 01873 890388 neu h.middleton47@hotmail.co.uk

Nodiadau

Y beirniaid  – heb eu drefnu eto

 

  • Mae pob cystadleuydd yn derbyn beirniadaeth ysgrifenedig, a bydd y rhai sy’n cyrraedd y llwyfan gyda’r nos hefyd yn derbyn gwobrau ariannol.
  • Croeso cynnes i ymwelwyr ddod i wrando ar y rhagbrofion, yn ogystal â’r cyngerdd yn Eglwys Methodistiaid, Stryd y Castell gyda’r nos, pan gynhelir y cystadlaethau terfynol.
  • Mae mynediad i’r rhagbrofion am ddim.
  • Mynediad i’r cyngerdd drwy rhaglen £5
    Byddwn yn cymryd ffotograffau ac yn eu defnyddio i hybu’r eisteddfod.