Plant 5-11 Oed

Y flwyddyn nesaf fe fydd Eisteddfod y Plant a Chystadleuaeth Llenyddiaeth yr Oedolion yn ôl. 2023.

Mae croeso cynnes i unrhyw un gystadlu yn Eisteddfod Y Fenni, ble bynnag y maen nhw’n byw, Gallant gystadlu yn Gymraeg neu yn Saesneg, fel unigolion, neu fel aelodau o grwpiau, ysgolion neu syfydlaoedd.

Cystadlaethau

Mae cystadlaethau yn cynnwys canu (lleisiol ac offerynnol), dawnsio gwerin, dawnsio disgo a llefaru ar gyfer unigolion a grwpiau. Gellir gweld rhestr lawn yn y ffurflen gais (gwelir “Sut i gystadlu” isod).

Dyddiadau ac amseroedd

 • Dyddiad cau ar gyfer gwneud ceisiadau: 7ed Mawrth 2019.
 • Cystadlaethau terfynol ar y llwyfan: o 9:00 ymlaen, Dydd Sadwrn 21ain Mawrth 2020

Lleoliad

Ysgol Brenin Harri’r VIII, Hen Ffordd Henffordd, Y Fenni, NP7 6EP

Rheolau cystadlu

 • Rhaid i oedolyn cyfrifol, boed yn riant neu warcheidwad, yn athro neu’n arweinydd cymdeithas, fod gyda phlant dan 12 oed bob amser.
 • Gall cystadleuwyr ddewis eu darnau eu hunain, ond eu bod o fewn 3 munud o hyd.
 • Rhaid i’r deunyddiau a ddefnyddir, gan gynnwys testunau, cerddoriaeth a chaneuon, fod yn addas i bob oedran. Gwaherddir unrhyw berfformiad sy’n cynnwys deunydd anaddas.
 • Am resymau diogelwch a gofod, rydym wedi gosod uchafswm ar gyfer y niferoedd sy’n cystadlu yn y cystadlaethau i ensembles offerynnol a dawnsio cyfoes.

Cystadlaethau cerddorol

 • Rhaid i gystadleuwyr ddod â 2 gopi o’r gerddoriaeth gyda nhw, gan gynnwys y copi gwreiddiol. Mae un ar eu cyfer eu hunain a’r llall ar gyfer y beirniad; dylai enw’r cystadleuydd a rhif y gystadleuaeth fod ar y copi hwn. Byddwn yn dinistrio copïau ar ôl yr eisteddfod, i gydymffurfio â’r Ddeddf Hawlfraint.
 • Bydd yn rhaid gwahardd unrhyw gystadleuydd nad yw’n cyflwyno cerddoriaeth.
 • Gall arweinwyr neu cyfeilydd fod yn oedolion neu’n blant.
 • Gofynnir i gystadleuwyr os oes angen cyfeilydd arnynt roi gwybod i’r trefnwyr a chyflwyno’r cyfeiliant ymlaen llaw (gweler y ffurflen gais isod).
 • Rhaid i’r ensemble offerynnol gynnwys o leiaf 2 fath gwahanol o offerynnau.

Cystadlaethau llefaru

Gofynnir i’r cystadleuwyr ddod â 2 gopi o’r darn ar gyfer y beirniad a’r trefnydd.

Sut i gystadlu

Gallwch gwblhau’r ffurflen gais ar-lein.

Os hoffech chi gopi caled o’r gais, cysylltwch â Rosemary Williams ar 01873 811814 neu davidwilliams177@btinternet.com neu drwy’r post at: Rosemary Williams, 7 Cwrt Newydd, Crughywel, Powys, NP8 1AQ

Rhagor o wybodaeth

Os oes ymholiadau gennych, cysylltwch â Rosemary Williams ar 01873 811814 neu davidwilliams177@btinternet.com

Nodiadau

 • Bydd pob cystadleuydd sy’n cael llwyfan yn derbyn medal a beirniadaeth ysgrifenedig a gwobr arianol: 1af – £5, 2ail – £3, 3yd – £2)
 • Croeso cynnes i ymwelwyr. Gall oedolion brynu tocyn am £3.00 yn y rhagbrofion, sy’n rhoi mynediad i’r rhagbrofion i gyd ac i’r cystadlaethau terfynol ddydd Sadwrn 21ain Mawrth.
 • Mae plant a phobl ifanc i fyny at 18 oed yn dod i mewn am ddim.
 • Byddwn yn tynnu ffotograffau ac yn eu defnyddio i hybu’r eisteddfod.
 • Gwahoddir y côr buddugol (cystadleuaeth rhif 18) i berfformio yng nghystadlaethau terfynol yr oedolion yn Yr Eglwys Methodistiad, Stryd Y Castell, Y Fenni NP7 5EE am 7 o’r gloch ar Fehefin 13ain 2020.

RHAGBROFION

Cynhelir rhagbrofion os oes mwy na thri chais ar gyfer unhryw gystadleuaeth. Bydd rhagbrofion os oes mwy na thri chais ar gyfer unrhyw gystadleuaeth.

Codir tâl mynediad i’r rhagbrofion o £3.00 i oedolion, sy’n mynd tuag at y gost o drefnu’r eisteddfod.  Mae’r tocyn a geir yn y rhagbrofion hefyd yn rhoi mynediad i’r eisteddfod ar 21ain Mawrth 2020.

Dyddiadau a lleoliadau rhagbrofion 2020

Mae’r rhagbrofion i gyd yn dechrau am 4.30 y prynhawn.

Cystadlaethau      Dyddiad      Lleoliad   
Dawnsio (gwerin a chyfoes)

Darllen ar olwg gyntaf

Llun, Mawrth  9ed Ysgol Deri View
 Llefaru Mawrth, Mawrth 10ed Ysgol Llandeilo Pertholau
Côr Mercher, Mawrth 11eg  Ysgol Cantref
Offerynnol a Phiano Iau, Mawrth 12ed Ysgol Gymraeg Y Fenni
 Canu Unigol Llun, Mawrth 16eg Ysgol Gymraeg Y Fenni
Ensemble Offerynnol Mawrth, Mawrth 17eg  Ysgol Llanffwyst Fawr

 

Sicrhewch eich bod chi’n dod â 2 gopi o’r gerddoriaeth a’r llefaru i’r rhagbrofion

*************************************************************************************************************

 

 

 

CYSTADLEUTHAU CELF, LLENYDDIAETH A FFOTOGRAFFIAETH CYNGOR DREF Y FENNI 2020

Thema i bob cystadleuaeth ond ddim Bl.1 a 2: “Môr a mynydd” (Sea and Mountains)

Thema Blwyddyn 1 a 2:  “Lan y Môr” ( The seaside)

Rhaid i bob ymgais gael enw’r disgybl, blwyddyn ysgol ac enw’r ysgol ar gefn yr ymgais a’i throsglwyddo i’r Degwm,

(The Tithe Barn) Stryd Y Mynach, Y Fenni, NP7 5ND

Ni dderbyniwyd unrhyw ymgais heb y manylion hyn

Dyddiad cau bob ymgais: Dydd Mawrth, Mawrth 10ed 2020

Cyflwynir y wobrau yn ystod y cystadleuthau llwyfan yn ystod y bore Dydd Sadwrn, Mawrth 21ain 2020

Cymraeg Iaith Cyntaf – Welsh First Language

Barddoniaeth 

Blwyddyn 1 -2 –      Hyd at 6 llinell / Up to 6 lines
Blwyddyn 3-4 –      Hyd at 8 llinell  / Up to 8 lines
Blwyddyn 5-6 –      Hyd at 12 llinell  / Up to 12 lines

 

Stori – Iaith Cyntaf

Blwyddyn 1 -2 –      Hyd at 150 o eiriau /Up to 150 words
Blwyddyn 3-4 –      Hyd at 200 o eiriau /Up to 200 words
Blwyddyn 5-6 –      Hyd at 250 o eiriau /Up to 250 words

 

Cymraeg Ail Iaith 

Barddoniaeth 

Blwyddyn 1 -2 –      Hyd at 6 llinell / Up to 6 lines
Blwyddyn 3-4 –      Hyd at 8 llinell  / Up to 8 lines
Blwyddyn 5-6 –      Hyd at 12 llinell  / Up to 12 lines

Stori Ail Iaith

Blwyddyn 1 -2 –      Hyd at 150 o eiriau /Up to 150 words
Blwyddyn 3-4 –      Hyd at 200 o eiriau /Up to 200 words
Blwyddyn 5-6 –      Hyd at 250 o eiriau /Up to 250 words

 

Cystadleuthau Saesneg – English Medium Competitions

 1. Poetry English Language only
Blwyddyn 1 -2 –      Hyd at 6 llinell / Up to 6 lines
Blwyddyn 3-4 –      Hyd at 8 llinell  / Up to 8 lines
Blwyddyn 5-6 –      Hyd at 12 llinell  / Up to 12 lines

 

 

 1. Story-English Language only
Blwyddyn 1 -2 –      Hyd at 150 o eiriau /Up to 150 words
Blwyddyn 3-4 –      Hyd at 200 o eiriau /Up to 200 words
Blwyddyn 5-6 –      Hyd at 250 o eiriau /Up to 250 words

 

 Llaw Ysgrifen, Cerdd Gymraeg darluniadol (Copiau oddi tanodd)

 I blant ysgolion gynradd yn unig

Yn Gymraeg yn unig (Mae’r Saesneg am wybodaeth)

Blwyddyn  1 a 2

Lliwiau’r Enfys  
Coch a melyn a fioled a glas, 
porffor ac oren a gwyrdd; 
dyma lliwiau’r enfys, 
lliwiau’r enfys, 
lliwiau’r enfys hardd.        
Red and yellow and violet and blue

Indigo, orange and green

Here are the rainbow’s colours

Rainbow’s colours

Beautiful rainbow colours

 

 

Blwyddyn  3 a 4

 Bysedd yn Dawnsio  
Un bys, dau fys, tri bys yn dawnsio,
Pedwar bys, pum bys, chwe bys yn dawnsio,
Saith bys, wyth bys, naw bys yn dawnsio,
deg bys yn dawnsio’n llon.
 

One finger, two fingers, three fingers dancing,

Four fingers, five fingers, six fingers dancing,

Seven fingers, eight fingers nine fingers dancing,

Ten fingers dancing merrily.

 

 

 

Blwyddyn 5 a 6

Heno, Heno

Heno, heno, hen blant bach
Heno heno, hen blant bach
Dime dime dime, hen blant bach
Dime dime dime, hen blant bach

Gwely gwely, hen blant bach
Gwely gwely, hen blant bach
Dime dime dime, hen blant bach
Dime dime dime, hen blant bach

Cysgu cysgu, hen blant bach
Cysgu cysgu, hen blant bach
Dime dime dime, hen blant bach
Dime dime dime, hen blant bach

‘Fory ‘fory, hen blant bach
‘Fory ‘fory, hen blant bach
Dime dime dime, hen blant bach
Dime dime dime, hen blant bach

 

Celf – Arlunio (unrhyw ddeunydd)

Thema: “Môr a mynydd” (Sea and Mountains)

2D – dim mwy na 760mm x560mm

Blwyddyn 1-2

Blwyddyn 3-4

Blwyddyn 5-6

Modelau

3D Dim mwy na 750mmx750mx750m

Deffiniad 3D (rhywbeth â ellir ei weld o unrhyw gyfeiriad ac yn gallu dal ei hun)

Ddylai ddim pwyso mwy na 10kg.

Blwyddyn 1-2

Blwyddyn 3-4

Blwyddyn 5-6

Ffotograffiaeth

Yr un thema, sef “Môr a mynydd” : Maint 7˝x 5˝ neu 8˝ x 6˝. All fod yn lun lliw neu du a gwyn OND rhaid i bob ymgais fod heb ffrâm neu gyrion.

Blwyddyn 1-2

Blwyddyn 3-4

Blwyddyn 5-6

 

Plant 5-11 Oed