Abergavenny Eisteddfod Logo

- ENGLISH

DIGWYDDIAD POBL IFANC : 25 mawrth 2017

Croeso i unrhyw un gystadlu sydd rhwng 11-18 oed. Does dim rhaid i chi fyw'n lleol a gallwch gystadlu naill ai yn Gymraeg neu yn Saesneg. 

Cystadlaethau

Mae ystod eang o gystadlaethau cerdd, drama, dawns a chanu ar gyfer unigolion a grwpiau. 

Gwobrau ariannol!

• 15-18 oed: gwobr 1af: £25; 2il wobr: £15; 3ydd wobr: £10
• 11-14 oed: gwobr 1af: £15; 2il wobr: £10; 3ydd wobr: £5
• gwobrau ychwanegol arbennig o £25 yr un ar gyfer i fyny at y 3 perfformiad gorau (gw. Nodiadau isod)

Dyddiadau a lleoliadau

• Dyddiadau cau: Dydd Gwener 10 Mawrth 2017 (cyfansoddiadau), Dydd Gwener 10 Mawrth 2017 (Dweud Stori), Dydd Gwener 17 Mawrth 2017 (cystadlaethau llwyfan).
• Rhagbrofion (os oes mwy na 3 chystadleuydd): Bore Dydd Sadwrn 25 Mawrth 2017
• Cystadlaethau terfynol ar y llwyfan: o 2.15 y prynhawn ymlaen, Dydd Sadwrn 25 Mawrth 2017

Cystadlaethau newydd!

    Stori a Meim: gellwch gael i fyny at 5 aelod mewn grŵp, gan gynnwys yr adroddwr. Rhoddir pwnc y stori a braslun o'r adroddiad i chi 5 munud cyn y gystadlaeuaeth. Mae pawb yn meimio'r stori heb siarad, ar wahân i'r adroddwr. Mae 3 munud gennych ar y llwyfan.
    • Dweud Stori: Cystadleuaeth agored i unigolion o bob oed i gyflwyno 'Y Stori tu ôl i'r Llun'. Dylai'r stori ddod o'r frest, heb fod yn hwy na 5 munud o hyd. Ni ddylid cyflwyno sgript ymlaen llaw, ond mae angen i chi anfon copi electronig o'ch llun erbyn 10 Mawrth at colinbeynon@hotmail.co.uk
    • Cyfansoddiad cerddorol: Cyfansoddwch ddarn o gerddoriaeth i barhau dim mwy na 5 munud, ar gyfer unrhyw gyfuniad o offerynnau, i'w chyflwyno cyn 10 Mawrth i Colin Beynon fel cerddoriaeth ddalen a fersiwn wedi ei recordio.

Cymhwyster

Mae'r oedrannau yn cyfeirio at oedrannau'r cystadleuwyr ar 1 Medi 2016

Lleoliad

Ysgol Brenin Harri'r VIII, Hen Ffordd Henffordd, Y Fenni, NP7 6EP

Rheolau

• Gall y cystadleuwyr ddewis eu darnau eu hunain, cyn belled ag y bont o fewn 4 munud o hyd (onibai am eithriadau a ddisgrifir yn y ffurflen gais)
• Rhaid i'r deunyddiau a ddefnyddir, gan gynnwys caneuon a thestunau llefaru/drama, fod yn addas i bob oedran.
• Gwaherddir unrhyw berfformiadau sy'n defnyddio deunyddiau anaddas.
• Am resymau diogelwch a gofod, rydym wedi gosod uchafswm i nifer y dawnswyr yn y cystadlaethau dawnsio disgo.

Cystadlaethau cerddorol

• Rhaid i gystadleuwyr ddod â 2 gopi o'r gerddoriaeth gyda nhw, a rhaid i un, o leiaf, fod yn gopi gwreiddiol. Mae un ar eu cyfer eu hunain a'r llall ar gyfer y beirniad, a rhaid i hwnnw gynnwys enw'r cystadleuydd a rhif y gystadleuaeth. Byddwn yn dinistrio'r copi wedyn, i gydymffurfio â'r Ddeddf Hawlfraint.
• Bydd cystadleuwyr sydd heb gyflwyno cerddoriaeth yn cael eu gwahardd rhag cystadlu.
• Gall arweinwyr yn y cystadlaethau i grwpiau fod yn oedolion neu'n bobl ifanc.

Cystadlaethau drama a llefaru

Mae angen i gystadleuwyr llefaru neu ymgom ddod â chopi o'r darn gyda nhw ar gyfer y beirniad.

Y gystadleuaeth gyfansoddi

Rhaid i bob cyfansoddiad gael ei gyflwyno ynghyd â datganiad wedi ei lofnodi sy'n cadarnhau mai gwaith y cystadleuydd yn unig yw'r darn, ac nad yw wedi cael ei gyflwyno o'r blaen i unrhyw eisteddfod, gystadleuaeth neu ŵyl arall. (gweler nodyn 5 isod)

Rhaid i bob cais gynnwys gopi ddalen a recordiad o'r cyfansoddiad, a chyrraedd Colin Beynon (gw isod) dim hwyrach na Dydd Gwener 10 Mawrth

Sut i gystadlu

Cwblhewch y ffurflen gais, sy'n cynnwys y rhestr o gystadlaethau , a'i chyflwyno ar-lein.

Os hoffech chi gopi caled o'r gais, cysylltwch â Colin Beynon: colinbeynon@hotmail.co.uk  neu drwy'r post at: Colin Beynon, 7 Maes y Llarwydd, Y Fenni, NP7 5LQ.

Rhagor o wybodaeth

Os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch, cysylltwch â Colin Beynon ar 01873 737883 neu e-bostiwch colinbeynon@hotmail.co.uk

Nodiadau

1. Mae pob cystadleuydd sy'n cyrraedd y rownd derfynol yn derbyn  beirniadaeth ysgrifenedig a gwobr ariannol.
2. Hefyd, mae i fyny at 3 o'r perfformiadau gorau yn derbyn gwobr ariannol ychwanegol o £25, sy'n gysylltiedig â gwahoddiad i berfformio ar lwyfan Theatr Bwrdeistref y Fenni ar Ddydd Sadwrn 17 Mehefin. Cyflwynir y gwobrau ar y noson honno.
3. Croeso i ymwelwyr ddod i wylio'r cystadlu, am dâl ar y drws o £3.00 i oedolion ac am ddim i blant a phobl ifanc hyd at 18 oed.
4. Byddwn yn cymryd ffotograffau ac yn eu defnyddio i hybu'r eisteddfod.
5. Mae'n bosibl y byddwn yn gofyn i chi berfformio'ch cyfansoddiad neu chwarae CD ohono, ond mae hyn yn dibynnu ar yr amser sydd ar gael, felly yn anffodus allwn ni ddim addo hyn.