Abergavenny Eisteddfod Logo

- ENGLISH

EISTEDDFOD Y FENNI DYDD SADWRN 25 Mawrth 2017

Mae croeso cynnes i unrhyw un gystadlu yn Eisteddfod Y Fenni, ble bynnag y maen nhw'n byw, os ydyn nhw am gystadlu yn Gymraeg neu yn Saesneg, ac os ydyn nhw'n cystadlu fel unigolion, neu fel aelodau o grwpiau neu ysgolion.

Cystadlaethau

Mae cystadlaethau canu (lleisiol ac offerynnol), dawnsio gwerin, dawnsio disgo a llefaru i unigolion a grwpiau.  Gellir gweld rhestr lawn yn y ffurflen gais (gwelir "Sut i gystadlu" isod). 

Dyddiadau ac amseroedd

• Dyddiad cau ar gyfer gwneud ceisiadau: 3 Mawrth 2017
Cynhelir rhagbrofion (os oes mwy na 3 chais i'r gystadleuaeth) yn ystod y 7 - 10 diwrnod cyn yr eisteddfod.
• Cystadlaethau terfynol ar y llwyfan: o 9 o'r gloch ymlaen, Dydd Sadwrn 25 Mawrth 

Lleoliad

Ysgol Brenin Harri'r VIII, Hen Ffordd Henffordd, Y Fenni, NP7 6EP

Gwobr y corau!

Bydd y côr buddugol yn derbyn tarian arbennig i'w chadw am flwyddyn, yn ogystal â chopi bach o'r darian.

Rheolau cystadlu

 • Rhaid i oedolyn cyfrifol, boed yn riant neu warcheidwad, yn athro neu'n arweinydd cymdeithas, fod gyda phlant dan 12 oed bob amser.
 • Gall cystadleuwyr ddewis eu darnau eu hunain, ond eu bod o fewn 3 munud o hyd.
 • Rhaid i'r deunyddiau a ddefnyddir, gan gynnwys testunau, cerddoriaeth a chaneuon, fod yn addas i bob oedran. Gwaherddir unrhyw berfformiad sy'n cynnwys deunydd anaddas.
 • Am resymau diogelwch a gofod, rydym wedi gosod uchafswm ar gyfer y niferoedd sy'n cystadlu yn y cystadlaethau i ensembles offerynnol a dawnsio disgo.

Cystadlaethau cerddorol

 • Rhaid i gystadleuwyr ddod â 2 gopi o'r gerddoriaeth gyda nhw, gan gynnwys y copi gwreiddiol. Mae un ar eu cyfer eu hunain a'r llall ar gyfer y beirniad; dylai enw'r cystadleuydd a rhif y gystadleuaeth fod ar y copi hwn. Byddwn yn dinistrio copïau ar ôl yr eisteddfod, i gydymffurfio â'r Ddeddf Hawlfraint.
 • Bydd yn rhaid gwahardd unrhyw gystadleuydd nad yw'n cyflwyno cerddoriaeth.
 • Gall arweinwyr grwpiau fod yn oedolion neu'n blant.
 • Gofynnir i gystadleuwyr y mae angen cyfeilydd arnynt roi gwybod i'r trefnwyr a chyflwyno'r cyfeiliant ymlaen llaw (gweler y ffurflen gais isod).
 • Rhaid i'r ensemble offerynnol gynnwys o leiaf 3 math gwahanol o offerynnau.

Cystadlaethau llefaru

Gofynnir i'r cystadleuwyr ddod â chopi o'r darn ar gyfer y beirniad.

Sut i gystadlu

Gallwch gwblhau'r ffurflen gais ar-lein.

Os hoffech chi gopi caled o'r gais, cysylltwch â Rosemary Williams ar 01873 811814 neu davidwilliams177@btinternet.com neu drwy'r post at: Rosemary Williams, 7 Cwrt Newydd, Crughywel, Powys, NP8 1AQ

Rhagor o wybodaeth

Os oes ymholiadau gennych, cysylltwch â Rosemary Williams ar 01873 811814 neu davidwilliams177@btinternet.com

Nodiadau

 • Bydd pob cystadleuydd sy'n cael llwyfan yn derbyn medal a beirniadaeth ysgrifenedig.
 • Croeso cynnes i ymwelwyr. Gall oedolion brynu tocyn am £3.00 yn y rhagbrofion, sy'n rhoi mynediad i'r rhagbrofion i gyd ac i'r cystadlaethau terfynol ddydd Sadwrn 25 Mawrth
 • Mae plant a phobl ifanc i fyny at 18 oed yn dod i mewn am ddim.
 • Byddwn yn tynnu ffotograffau ac yn eu defnyddio i hybu'r eisteddfod.
 • Gwahoddir y côr buddugol (cystadleuaeth rhif 17) i berfformio ar lwyfan Theatr y Bwrdeistref yng nghystadlaethau terfynol yr oedolion am 7 o'r gloch ar 17 Mehefin.